මේදවස් වල උහුල ගන්න බැරි තරම් රස්නෙයි නේද? A/C එකක් තිබුනනම් මරු නේද මෙන්න ඇඩු වියදමින් සුපිරි A/C එකක් හදාගන්න විදිය

මේදවස් වල උහුල ගන්න බැරි තරම් රස්නෙයි නේද? A/C එකක් තිබුනනම් මරු නේද මෙන්න ඇඩු වියදමින් සුපිරි A/C එකක් හදාගන්න […]

මිනිසුන්ට අවශ්‍යම දේවල් පලක් නොමැති සේ නිමවු එදිනෙදා භාවිතයන්

ඔබ බාවිතා කරන කුඩයත් එක පරක් හරි මෙහෙම වෙලා තියදකුඩ නිපදවන සමාගමෙන් දැනුවත්වම මෙහෙම දෙයක් වෙන්න කුඩෙ හදලා තියෙන්නෙ ඇයි […]

හිස කේ වවාගන්න, සුදු කොණ්ඩේ කළු කරගන්න ආයුර්වේද රහස්

හිස කේ වවාගන්න, සුදු කොණ්ඩේ කළු කරගන්න ආයුර්වේද රහස් මෙන්න කිසිදිනක ආයුර්වේදයෙන් හෙලිනොවූ බෙහෙත් වට්ටොරුවක් මෙන්න ඔබත් බලන්නකො කරලන බලලා […]